This world is school

my world

โลกคือโรงเรียน โลกสอนให้เราได้เรียนรู้ ชีวิตคือการเดินทาง บางครั้งเราต้องเดินทางลำพัง บางครั้งเราเดินทางเป็นคู่ และบางครั้งเราไปเป็นกลุ่ม โลกคือโรงเรียนที่แต่ละวันมีบทเรียนไม่เท่ากัน เราไม่รู้ว่าวันนี้โลกจะสอนอะไรเราบ้าง บ้างครั้งก็ออกสอบเพื่อพิสูจน์บ้างอย่าง 

โลกไม่มีคะแนนจิตพิสัย แต่ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องเข้าเรียนให้ครบ บ้างครั้งเราก็มีเพื่อนร่วมห้องเรียนในแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจ บางครั้งเราเจอเพื่อนร่วมทางที่แย่ และบางครั้งเราเองก็เป็นเพื่อนร่วมทางที่แย่ แต่ทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นบทเรียนที่แย่เสมอไป โลกไม่ได้ใจร้ายนักหรอก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s